+10° - +31°
Nincs front

Orvos Válaszol

Nem tudom kategória

Egészségbiztositás kaphat e alanyi jogon a férjem, ha nincs semmi jövedelme??És ha igen, hol kell igényelni???

A férjem kaphat e egészségbiztositást alanyi jogon,ha nincs semmi bevétele?

És ha igen hol kell igényelni, és mi szükséges hozzá???

Házastársak vagyunk és egy lakcimen lakunk, én tanfolyamos vagyok.( 79 000 ft)

Sajnos beteges vagyok , így nagyon sokba kerül a gyógyszer és a kezelés, így én nem tudom őt  iseltartani,ebből a kis pénzből.

Várom válaszát,mit tegyek,,

 

Válasz:

Tisztelt Kérdező! Kik jogosultak kizárólag egészségügyi szolgáltatásra? A társadalombiztosítás szabályai alapján kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult: a csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a gyermekgondozást segítő ellátásban vagy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, az egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatás), időskorúak járadékában, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanuló nappali tagozatos magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a tanulói/hallgatói/felnőttképzési jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig (a tanulói/hallgatói/felnőttképzési jogviszony szünetelése alatt is jogosultak), az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért vagy a külügyekért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll, a megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik, az orvosszakértői szerv szakvéleménye kiállítása napjától jogosult, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2020-ban havi 48.300,- Ft-ot), ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással és Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá magyar hatóság által a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett külföldi kiskorú személy, a fogvatartott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján szociálisan rászorult, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult, az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, a rendvédelmi egészségkárosodási járadékban vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a hajléktalan, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korh

Ismerje meg szakértőinket!